งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการบริหารงานและทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 มิ.ย. 2562
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 ม.ค. 2562
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ม.ค. 2562
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ม.ค. 2562
5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
7
12 พ.ย. 2561
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ต.ค. 2561
7 รายงานผลการบริหารงานและทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2561
8 กฎกระทรวง ออกตาม พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
3
03 ม.ค. 2561
9 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2560
10 แผนพัฒนาบุคลการประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2