แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
15 มี.ค. 2564
2 มาตรการตรวจสอบเรื่องการการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
12 มี.ค. 2564
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
166
12 มี.ค. 2564
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
170
11 มี.ค. 2564
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
80
06 ม.ค. 2564
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
20 พ.ย. 2563
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
16 มี.ค. 2563
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
81
16 มี.ค. 2563
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
16 มี.ค. 2563
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
81
16 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3