ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 ต.ค. 2563
2 ประกาศเกณฑ์การใช้และสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ต.ค. 2563
3 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 ก.ย. 2563
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ก.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานเรื่อง การรับขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ก.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานเรื่อง การรับขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ก.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานเรื่อง การรับขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
9
30 ก.ย. 2563
8 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ก.ย. 2563
9 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ย. 2563
10 แบบค ำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33