กิจกรรม : การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น


รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน  ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบาลท่าขนาน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจ ในการบริหารปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการดำเนินงานเต็มที่ มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงอย่างไร ก็จะมีหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วมตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และเพื่อกำหนดแนวทาง ร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ แล้วนั้น ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร ลดโอกาสในการเกิดการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานจึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมาชิกสภาให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภา ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาทุก ท่านเป็นผู้ร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563    อ่าน 66 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**